Bezpečnostné projekty

Ochrana spoločností pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Vytvorenie interných dokumentov (predpisov, smerníc, technických postupov) na zamedzenie protiprávnej činnosti osôb (klientov, iných osôb, zamestnancov)

  • spracovanie programu vlastnej činnosti pre povinné osoby (nový program alebo jeho aktualizácia),
  • školenie zamestnancov v zmysle zákona (platné zákonné ustanovenia, program vlastnej činnosti, aktuálne poznatky),
  • spracovanie plánu systémových opatrení – zosúladenie obchodných činností, dokumentácie, informačných technológií a ostatných činností spoločnosti so zákonom a programom vlastnej činnosti.
Bezpečnostné projekty

Ochrana spoločností pred podvodmi a inou ekonomickou a majetkovou trestnou činnosťou:

  • spracovanie návrhu zabezpečenia:

–   poplachovým alebo iným technickým zariadením,
–   cestou informačných technológií (únik toku informácií),

  • školenie zamestnancov na rozpoznanie protiprávneho konania (zabránenie hroziacim škodám),
  • výkon odhaľovania trestnej činnosti (zadovažovanie dôkazov, zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní.