Detektívna služba

Rozsah poskytovania detektívnej služby

  • hľadanie osoby,
  • hľadanie majetku,
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedokv konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
Detektívna služba