Strážna služba

    Poskytujeme strážnu službu pre rôzne podnikateľské subjekty, ako aj individuálnych klientov. Máme dlhoročné skúsenosti a prepracované know- how pre rôzne typy objektov. Typy objektov strážime od najmenších administratívnych priestorov, až po veľké logistické centrá,  ako aj pre objekty významnej dôležitosti, či podujatia športového alebo spoločenského charakteru rôzneho rozsahu.

     Pre konkrétne  zákazky vypracujeme presne špecifikovaný bezpečnostný projekt ochrany. V projekte sú  uvedené výsledky auditu, analýz, hodnotenia a následne odporúčania  a definovania postupov,  rozsahu a jednotlivých foriem zabezpečenia. Každý objekt alebo podujatie sa tak pre nás stáva jedinečným, lebo v permanentne sa meniacom bezpečnostnom prostredí takým aj je.

Strážna služba

      Strážna služba pracuje podľa vopred presne definovaných plánov, postupov a smerníc  prispôsobených všetkým  možným situáciám v chránenom objekte. Kladieme hlavne dôraz  na postupy a riešenia krízových a mimoriadnych situácií pre minimalizovanie potenciálnych škôd a strát.

     Pre dosiahnutie efektivity nasadených prostriedkov využívame systémy cielenej kontroly. Ďalej využívame aj postupy výberovej kontroly a preverovania na zabezpečenie maximálnej efektivity výkonu služby a spokojnosti klienta.

     Na zvýšenie efektu strážnej služby využívame najmodernejšie technológie technickej ochrany. Technológie dokážeme využívať aj v mobilných platformách a to aj na určité časové obdobie v akomkoľvek priestore, alebo objekte klienta. Tieto mobilné platformy samozrejme znižujú náklady potrebné na budovanie infraštruktúry potrebnej na inštaláciu technických prostriedkov ochrany a nemožnosť ich flexibilne meniť podľa zmien v objekte, alebo priestore na základe zmeny bezpečnostnej situácie alebo prostredia.