BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY

Bezpečnostné služby pre všetky typy objektov. Sme tu pre našich klientov 24 hodín denne, ochrana ich záujmov je naším prioritným poslaním.

STRÁŽNA SLUŽBA

    Medzi základné bezpečnostné služby patrí strážna služba. Poskytujeme strážnu službu pre rôzne podnikateľské subjekty, ako aj individuálnych klientov. Máme dlhoročné skúsenosti a prepracované know- how pre rôzne typy objektov. Typy objektov strážime od najmenších administratívnych priestorov, až po veľké logistické centrá,  ako aj pre objekty významnej dôležitosti, či podujatia športového alebo spoločenského charakteru rôzneho rozsahu.

     Pre konkrétne  zákazky vypracujeme presne špecifikovaný bezpečnostný projekt ochrany. V projekte sú  uvedené výsledky auditu, analýz, hodnotenia a následne odporúčania  a definovania postupov,  rozsahu a jednotlivých foriem zabezpečenia. Každý objekt alebo podujatie sa tak pre nás stáva jedinečným, lebo v permanentne sa meniacom bezpečnostnom prostredí takým aj je.

Spoločnosť SECURITY Agency s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 0000953

Bezpečnostné služby Strážna služba
Strážna služba

      Strážna služba pracuje podľa vopred presne definovaných plánov, postupov a smerníc  prispôsobených všetkým  možným situáciám v chránenom objekte. Kladieme hlavne dôraz  na postupy a riešenia krízových a mimoriadnych situácií pre minimalizovanie potenciálnych škôd a strát.

     Pre dosiahnutie efektivity nasadených prostriedkov využívame systémy cielenej kontroly. Ďalej využívame aj postupy výberovej kontroly a preverovania na zabezpečenie maximálnej efektivity výkonu služby a spokojnosti klienta.

     Na zvýšenie efektu strážnej služby využívame najmodernejšie technológie technickej ochrany. Technológie dokážeme využívať aj v mobilných platformách a to aj na určité časové obdobie v akomkoľvek priestore, alebo objekte klienta. Tieto mobilné platformy samozrejme znižujú náklady potrebné na budovanie infraštruktúry potrebnej na inštaláciu technických prostriedkov ochrany a nemožnosť ich flexibilne meniť podľa zmien v objekte, alebo priestore na základe zmeny bezpečnostnej situácie alebo prostredia.

DETEKTÍVNA SLUŽBA

Rozsah poskytovania detektívnej služby

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedokv konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky,
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.
Detektívna činnosť
Detektívna činnosť

Spoločnosť SECURITY Agency s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby číslo PD 000467

OSOBNÁ OCHRANA

      Vykonávame služby osobnej ochrany jednotlivých osôb ako aj rodinných príslušníkov. Tieto služby vykonávame v nepretržitej alebo časovo vymedzenej dobe na základe požiadaviek klienta. Nasadenie služby osobnej ochrany predchádzajú rôznorodé prípravy na základe vypracovaných analýz rizík a hrozieb. Následne vypracovávame plán ochrany s hodnotením všetkých aspektov na efektívne zabezpečenie osobnej ochrany. Služby osobnej ochrany vykonávame pre klientov aj v zahraničí pri dodržaní zákonov v daných krajinách.

Osobná ochrana
Osobná ochrana

MOBILNÁ HLIADKOVÁ SLUŽBA

      Vykonávame ochranu za pomoci motorizovaných hliadok pre určené objekty a lokality klientov, veľkého rozsahu, významnej dôležitosti, alebo v odľahlých častiach. Hliadkovanie sa vykonáva v pravidelných alebo náhodných časoch a trasách. Činnosť motorizovanej hliadky sa vykonáva na základe osobitne vypracovaného systému ochrany a reakcie pre potreby jednotlivých vymedzených objektov a lokality.

Mobilná hliadková služba
Mobilná hliadková služba

ŠPECIÁLNE ČINNOSTI

     Bezpečnostné služby zahŕňajú aj špeciálne činnosti. Sú určené klientom, pre ktorých je prioritná ochrana súkromia a informácií, či už doma, na pracovisku, alebo pri rôznych pracovných stretnutiach. Jedná sa o aktívne vyhľadávanie zariadení priemyselnej špionáže. Pri tejto službe používame špeciálnej techniku. Ďalej robíme  aj konzultácie ohľadom ochrany a zabezpečenia proti úniku informácií.

      Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a systém zabezpečenia tvoríme  na mieru podľa presných špecifikácií, požiadaviek a okolností zákazky. Našou prioritou je maximálna profesionalita a flexibilita v komunikácii s klientom, či už pri tvorbe systému ochrany, alebo pri riešení rôznych krízových udalostí.

Špeciálne činnosti
Špeciálne činnosti

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

     Klientom poskytujeme konzultačné a poradenské služby pre hlbšie a lepšie poznanie a pochopenie obsahu jednotlivých častí bezpečnosti. V rámci poskytovaných informácií získajú klienti dokonalejší prehľad v zadanej problematike. Klienti tak môžu jednoduchšie posúdiť záujmy vhodné na ochranu, hodnotu jeho záujmov ako aj ohodnotenie ceny vynaložených nákladov na zabezpečenie efektívnej ochrany. V rámci poradenstva zabezpečujeme vypracovanie podkladov pre určenie rôznych stupňov ochrany a bezpečnosti v rôznych situáciách. Výstupy obsahujú niekoľko variantov s popisom pokrytých rizík a hrozieb ako aj ich stupňa zabezpečenia a nákladov s tým spojených. Klient sa tak môže jednoduchšie orientovať a adekvátne rozhodnúť pre variant zabezpečenia jeho záujmov.

Konzultačné služby
Konzultačné služby

BEZPEČNOSTNÉ PROJEKTY

Ochrana spoločností pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Vytvorenie interných dokumentov (predpisov, smerníc, technických postupov) na zamedzenie protiprávnej činnosti osôb (klientov, iných osôb, zamestnancov)

 • spracovanie programu vlastnej činnosti pre povinné osoby (nový program alebo jeho aktualizácia),
 • školenie zamestnancov v zmysle zákona (platné zákonné ustanovenia, program vlastnej činnosti, aktuálne poznatky),
 • spracovanie plánu systémových opatrení – zosúladenie obchodných činností, dokumentácie, informačných technológií a ostatných činností spoločnosti so zákonom a programom vlastnej činnosti.
Bezpečnostné projekty
Bezpečnostné projekty

Ochrana spoločností pred podvodmi a inou ekonomickou a majetkovou trestnou činnosťou:

 • spracovanie návrhu zabezpečenia:

–   poplachovým alebo iným technickým zariadením,
–   cestou informačných technológií (únik toku informácií),

 • školenie zamestnancov na rozpoznanie protiprávneho konania (zabránenie hroziacim škodám),
 • výkon odhaľovania trestnej činnosti (zadovažovanie dôkazov, zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní.