Integračný systém C4

Smart riešenie pre Vašu bezpečnosť

     Integračný systém C4 poskytuje centralizované, viacužívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov. Vďaka svojej otvorenej architektúry sa integračný bezpečnostný systém C4 dokáže prispôsobiť konkrétnym požiadavkámmalých aj veľkých inštalácií.
Tak ako sa vyvíjajú vaše potreby, vyvíja sa aj systém C4. Zdokonaľovanie systému a podporovanie nových zariadení uspokojuje požiadavky našich partnerov a umožňuje lepšie zabezpečenie budov ich zákazníkov. My v Gamanete kladieme veľký dôraz na flexibilitu.

Systém C4 umožňuje výrazne šetrenie nákladov napr. pri nonstop protipožiarnej hliadke EPS. Ročne sa úspora pohybuje aj v desaťtisícoch €.

Integračný systém C4
Integračný bezpečnostný systém C4

Integračný systém C4 a jeho výhody:

C4 poskytuje softvérové riešenie, ktoré integruje všetky bezpečnostné technológie, ako sú napríklad prístupové systémy, zabezpečovacie systémy, požiarne systémy kamerové systémy, do jedného inteligentného rozhrania.

C4 integruje rôzne bezpečnostné systémy od rôznych výrobcov do jedného centrálneho riešenia a poskytuje viacužívateľské rozhranie pre správu bezpečnosti budov. Užívateľom poskytuje:

 

  • Centrálnu správu zabezpečovacích zariadení
  • Vizualizáciu a monitoring zariadení
  • Automatizáciu bezpečnostných procesov
  • Vyhodnocovanie a analýza bezpečnostných informácií
  • Podporu krízového manažmentu

Integračný systém C4 • Oblasti nasadenia

S integračným systémom C4 vieme veľmi jednoducho z jednej centrály spravovať aj medzinárodné projekty s množstvom budov, ktoré sú od seba výrazne vzdialené. Rýchlejšie a efektívnejšie vyhodnocovanie krízových situácií, znižovanie prevádzkových nákladov, obmedzenie počtu planých poplachov a podobne.

Integračný systém C4

Administratívne budovy

Integráciou rôznych bezpečnostných systémov pod jeden flexibilný automatizovaný systém, dostane majiteľ budovy komplexné bezpečnostné riešenie, kde sú vstupné náklady v porovnaní s výsledným efektom zanedbateľné. Navyše sa používaním systému C4 výrazne znížia aj prevádzkové náklady budovy.

Bezpečnostné zariadenia sú používané na rôzne účely, napríklad na zapnutie osvietenia, nastavenie klimatizácie, zamknutie dverí, nahrávanie videa a iné úkony. Používanie jednotného systému poskytuje väčšiu flexibilitu na prepojenie bezpečnostných prvkov, ktoré môžu byť jednoducho riadené komplexným systémom. Zároveň to znižuje prevádzkové náklady s potrebou krátkeho dodatočného školenia.

Flexibilita

V súčasnej dobe máme obrovský nárast počtu administratívnych budov. So zvyšujúcou sa konkurenciou sa hlavný dôraz v tejto oblasti presúva zo samotných budov na služby ktoré budova poskytuje. Vďaka tejto skutočnosti vznikajú nové požiadavky na technologickú infraštruktúru budov a tiež na ich komplexné bezpečnostné riešenia. Vyžaduje sa riešenie, ktoré sa dokáže rýchlo prispôsobiť zmenám a zároveň uspokojí najnáročnejšie požiadavky bezpečnosti a transparentnosti celej budovy.

Integračný systém C4 systém reaguje na neustále zmeny požiadaviek administratívnych budov tak, že dokáže bez problémov počas prevádzky meniť bezpečnostné oprávnenia podľa potreby. Taktiež poskytuje komplexné informácie o nastaveniach bezpečnostných technológií v kancelárskych priestoroch. Táto funkcionalita zvyšuje bezpečnosť a informovanosť celej budovy.

Návštevný modul systému C4 poskytuje možnosť spravovať budovu s centralizovanou databázou návštev. Súčasťou tohto modulu je ústredná databáza nežiaducich návštev. Integračný systém C4 dokáže navyše podľa potreby vytvoriť recepciu, ktorá spravuje karty návštev.

Priemyselné parky

Oblasť priemyslu je základom kritickej infraštruktúry. Charakterizuje ho veľké množstvo budov, ktoré sa využívajú na rôzne účely. Práve kvôli odlišnému využitiu majú jednotlivé budovy rôzne požiadavky na stupeň bezpečnosti. Počas alebo po ukončení aktivít v týchto budovách vznikajú rôzne riziká, na ktoré platia rôzne pravidlá odstraňovania. Ďalším faktorom je pohyb zamestnancov, či už interných alebo externých, v priestoroch priemyselného parku. Bezpečnostný manažér musí dozrieť na prístupové oprávnenia týchto zamestnancov.

Systém C4 so svojou unikátnou otvorenou architektúrou integruje bezpečnostné systémy, a je schopný integrovať bezpečnostné a spravovacie technológie do jedného komplexného riešenia.

EPS

Prepojenie dozoru, požiarnej signalizácie a ďalších systémov s centralizovanou monitorovacou stanicou umožňuje vytvorenie efektívneho informačného systému na získavanie všetkých potrebných dát. Časová synchronizácia bezpečnostných technológií umožňuje okamžité vyhodnotenie udalosti s informáciami zo všetkých monitorovacích zariadení. Dostupnosť ku komplexným informáciám má významný vplyv na správnosť a rýchlosť rozhodovania v krízových situáciách.

Ak sa vyžaduje aj návštevný modul, systému C4 dokáže zhromažďovať informácie o zamestnancoch, aj o úrovni ich školenia potrebných na vykonávanie činnosti v nebezpečných oblastiach. V prípade požiaru C4 systém poskytne informácie o počte osôb nachádzajúcich sa v budove, vrátane návštevníkov.

Integračný systém C4 systém umožňuje vytvorenie viacerých špecializovaných monitorovacích staníc. Priemyselné parky využívajú zvyčajné oddelené dispečerské stanice a bezpečnostné centrá. V prípade krízovej situácie dostanú komplexné informácie všetky zodpovedné stanice.

Obchodné reťazce

Popularita obchodný reťazcov sa zvyšuje. Základom pre bezpečnosť je , že sa tam nachádza veľké množstvo produktov koncentrovaných na jednom mieste. Zvyšujúca sa konkurencia v tejto oblasti núti prevádzkovateľov znižovať ich prevádzkové náklady. Toto znižovanie nákladov vyvoláva aj optimalizáciu počtu zamestnancov. Tieto faktory zároveň ovplyvňujú bezpečnosť dohľadu nad produktmi ako aj transparentnosť ich predaja.

Efektivita

C4 integračný bezpečnostný systém dodáva riešenie pre tieto potreby, ktoré je nielen efektívne ale aj cenovo výhodné. Prepojenie bezpečnostných technológií s pokladňami umožňuje spárovanie informácií z nákupných transakcií s kamerovým systémom. Táto funkcionalita dáva pracovníkom možnosť porovnať reálne nakúpený tovar s tým ktorý je nablokovaný. V prípade reklamácie to umožňuje urýchlenú spätnú kontrolu transakcií. Vďaka systému C4 môže pracovník spätne prekontrolovať všetky položky pokladničného bloku.

Spoločnosti často používajú pokladničné bloky na podporu svojich marketingových aktivít. Systém C4 je navrhnutý tak, aby sa vedel rýchlo prispôsobovať k meniacim sa požiadavkám svojich užívateľov.

 Korporácie

Dnešné korporácie majú veľké množstvo administratívnych budov, ktoré sú od seba vzdialené. Toto rozloženie spôsobuje ťažkosti v oblasti bezpečnosti. Lokálne spravované autonómne zaradenia, ktoré sú často nahradené centralizovaným systémom, ktorý významne znižuje prevádzkové náklady. Navyše tieto centralizované systémy poskytujú komplexné informácie o všetkých monitorovaných budovách v reálnom čase.

Integračný bezpečnostný systém C4 bol navrhnutý tak, aby uspokojil náročné požiadavky bezpečnosti korporácií. Hlavným cieľom je poskytnúť operátorovi správne informácie v správnom čase o konkrétnej udalosti na určitom mieste, aby mohol adekvátne reagovať na hrozby.

C4 je centralizovaný systém, ktorý zbiera informácie do centrálnej databázy. Toto riešenie umožňuje okamžité vyhodnocovanie informácií, bez potreby zdĺhavého získavania informácií ako v minulosti. Pomocou centralizovaného systému C4 získa užívateľ komplexné, chronologicky usporiadané informácie zo všetkých integrovaných zariadení na určitom mieste za pár sekúnd.

C4 systém je viacužívateľká aplikácia, ktorá poskytne zamestnancovi na nižšom stupni hierarchickej štruktúry, napríklad lokálnemu manažérovi pobočky dostatočné práva na to , aby si vedel problémy vzniknuté v jeho pobočke vyriešiť sám. Hierarchicky vyššie postavený zamestnanec, môže v prípade potreby kedykoľvek zasiahnuť do rozhodnutia na nižšej úrovni. Takéto postupovanie je možné vďaka tomu, že rôzny zamestnanci z rôznych miesť majú okamžitý prístup k informáciám na ktoré majú oprávnenia. Táto funkcionalita systému C4 zvyšuje účinnosť zamestnancov, znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje efektívnosť práce.

Bez obmedzení

Systém C4 nemá žiadne obmedzenia na počet pripojených zariadení. Tento spôsob licencovania umožňuje inštalovanie C4 klienta na každom pracovisku ktoré si to vyžaduje, bez zbytočného navýšenia ceny aplikácie. C4 systém môže byť nainštalovaný na počítači, ktorý má operačný systém Windows XP SP2, alebo na niektorú z jeho novších verzií. To znamená, že užívateľ nepotrebuje zbytočne investovať do kúpy drahého hardwaru. Rozsah úloh, ktoré môže operátor spravovať závisí od jeho oprávnení.

Ďalšou výhodou je, že napriek rozloženiu zodpovednosti na viacerých zamestnancov sa všetky informácie zbierajú v centrálnej databáze a v prípade zlého rozhodnutia môže centrála vždy zakročiť.

Korporácie často zamestnávajú zahraničných pracovníkov. C4 systém dokáže fungovať o viacerých jazykoch naraz. Každý užívateľ si môže nastaviť jazyk podľa svojich potrieb.

Doprava

Dopravný systém používa veľké množstvo technológií umiestených na budovách, ktoré sú od seba vzdialené, často sú tieto budovy dokonca bezobslužné. Získavanie informácií z takýchto zariadení si v minulosti vyžadoval výjazd technického pracovníka na miesto. C4 integračný bezpečnostný systém zhromažďuje informácie z monitorovacích zariadení na centrálnom servri. Zodpovedná osoba má prístup ku všetkým údajom z pohodlia svojho pracoviska bez ohľadu na to kde sa pracovisko nachádza. Toto riešenie výrazne znižuje prevádzkové a servisné náklady vzdialených technológií.

C4 integračný bezpečnostný systém dokáže riešiť aj neštandardné situácie. V prípade ak je počas krízovej situácie vyslaný technik na miesto, kde prebieha poplach a nemá prístupové oprávnenia k budove, operátor v centrále mu môže vzdialene okamžite umožniť prístup. Technický pracovník nie je zdržaný komplikovaným procesom dostania sa do budovy a môže sa plne sústrediť na odstraňovanie príčin poplachu.

Ekonomické výhody

Možnosť získať komplexné informácie o krízovej situácii ešte pred výjazdom výrazne znižuje prevádzkové náklady spravovania vzdialených budov. C4 systém poskytuje servisným spoločnostiam všetky potrebné informácie na správne vyhodnotenie situácie ešte pred výjazdom. Správne vyhodnotenie krízovej udalosti umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie riešenie udalosti , zníženie počtu výjazdov ako aj zníženie prevádzkových nákladov.

Integračný bezpečnostný systém C4 poskytuje užívateľovi množstvo nástrojov na vykonávanie rutinných úloh ako sú kontroly požiarnych alebo iných bezpečnostných systémov. Počas krízovej situácie sprístupní centrálnej dispečérskej stanici komplexné informácie o všetkých udalostiach a problémoch, ktoré vznikli na bezpečnostných technológiách, bez potreby fyzického výjazdu k budove.

C4 integračný bezpečnostný systém podporuje rôzne časové zóny, v prípade medzinárodných inštalácií. Systém C4 tiež synchronizuje čas všetkých udalostí zo všetkých pripojených zariadení, bez ohľadu na časovú zónu v ktorej sa tieto zariadenia nachádzajú. Navyše systém C4 automaticky nastaví správnu časovú zónu pre všetky monitorovacie zariadenia.

Integračný systém C4 • Integrované zariadenia

Kamerové systémy

ATEAS Security
Avermedia
Avigilon
Axis
BVMS
cWatch
Dahua
Dallmeier
Dallmeier SeMSy
Dedicated Micros
DGS
DigiEye
Digifort
Digimerge DH200
Digiplex 4
Dinox
DiSS
DVMRe
DVSR xU
Eclipse
Endura
GeoVision
GeViScope
GVD
HIK Vision
IDIS
IndigoVision
Intellex
Intellio
Luxriot VMS
MAXPRO VMS
Milestone
Mirasys
Molekula
NUUO
Panasonic Matrix WJ-SX 650
Panasonic PS-API
Pelco 9760
Samsung CCTV
Samsung-NET-I-WARE
Samsung-SRD-1650/850
Samsung-SRD-1670/870
Samsung-SRD-1673/1653/873
Samsung-SRN-1670/470
Sanyo
SeeTec
Sony Ipela
Surveon
TVR40
TVR60
UTC TruVision Series
VDG Sense
Visual Tools
Wonderex
Wonderex-WDR-73XX/72XX
Wonderex-WNR-8632/8616/8608

Elektrická požiarna signalizácia • EPS

2X
AFD 2000
Apollo
BC216
Bosch FPA5000
Cerloop
Cooper - Menvier CF3000/DF6000
DIGISYS 111
Esser
Expert
FC330A
FibroLaser III
FP2000
Hochiki
Inim Fireloop/Smartloop
Lites
Loop500
Notifier
Protec
Schrack Integral
Sinteso - OPC Server MK8000
Syncro AS

Elektricky zabezpečovací systém • EZS

Advisor Master/Alliance
ANeT Guard
Asset
ATS -Advanced
Bosch G series/B series
Challenger10
Concept
Cotag
DMP
Dominus Millennium
DSC Maxsys
DSC Power Series
DSC PowerSeries NEO
FlexZone
Galaxy
Guardall PX
Ksenia lares
NX
Paradox
Peridect
Peridect+
Premier Elite
Satel Integra
Sick LMS1xx
Sintony
Verex
Vista

Perimetrický systém

DGS-N
FlexZone
Peridect
Peridect+

Systém kontroly vstup

Advisor Master/Alliance
Aktion
ANeT Guard
Aperio
APS
Asset
ATS -Advanced
Cansec Hurricane
Challenger10
Concept
Cotag
DMP
Dominus Millennium
DUHAsys
EntraPass
Galaxy
GoldCard
Guardall PX
HID
HUB Pro
IDSIMA4-PRO
Intelli-M
Keyscan System VII
KeyWatcher
Medro
Paradox
Parker
Paxton
Premier Elite
Salto
Satel Integra
Suprema
Symmetry
TruPortal
Verex
WIS
XPR
ZKT

Ostatné

Apis 7000
Asset
Avermedia
Axis P8221
Bosch Plena
CenterMind
ComWIN
Dead Man's Switch
Digiplex 4
Forbis Security
Ganitor
Helios IP
Luxriot LPR
Maylis
Metel LAN-RING switch
MOD-BUS
Moxa EDS
Moxa ioLogik
NumberOK
Orwell
Panasonic Matrix WJ-SX 650
Pelco 9760
POS Printer
SurGard
Tevis
Variodyn
Virtual Semaphore
VirtualPort
Xellip

Biometria

XPR (BIOC2, BIOC3)

V prípade ak by sa Vaše zariadenie nenachádzalo v zozname, prosím kontaktujte nás.

Video ukážka