SECURITY Agency s.r.o.

Spoločnosť SECURITY Agency s.r.o. je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby číslo PS 0000953 a licenciu na prevádzkovanie detektívnej služby číslo – PD 000467. Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007 a je to slovenská spoločnosťou bez zahraničného kapitálu. Pôsobnosť spoločnosti je na celom území Slovenska. V súčasnej dobe spoločnosť expanduje a poskytuje svoje služby aj klientom v zahraničí.

  •  Pri poskytovaní služieb sa riadime mottom: „Anticipácia budúceho, vyhodnotenie minulého, je dobrá pripravenosť na súčasnosť“.

     Pre poskytovanie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti disponujeme expertmi školenými v renomovaných zahraničných agentúrach. Rovnako disponujeme preverenými dodávateľskými spoločnosťami pre komplexné zabezpečenie požiadaviek klienta na najvyššej úrovni.

Naše služby využívajú aj:

Komplexné integrované služby

Pri poskytovaní služieb sa snažíme o maximálnu optimalizáciu existujúcich opatrení a efektívneho využitia technického vybavenia na priame zníženie vynakladaných nákladov. Zvyšovanie stavu bezpečnosti vykonávame vždy v kontinuálnej úzkej spolupráci s klientom, alebo ním určených zamestnancov. Celková stratégia a jednotlivé postupy implementujeme po konzultácii s klientom. Na základe sledovaných a pravidelne vyhodnocovaných parametrov poskytujeme klientom spätnú väzbu efektivity fungovania bezpečnostného systému.

Zabezpečenie efektívneho fungovania je vykonávané aj cez systém kontroly, ktorý je založený na spätnom vyhodnocovaní zistených a zisťovaných vhodne zvolených parametrov v bezpečnostnom systéme. Implementované opatrenia sú tak vyhodnocované spätnou kontrolou efektivity a účinnosti. Kontroling je tak integrálnou súčasťou bezpečnostného systému pre zamedzenie a minimalizáciu poškodení a strát na chránených hodnotách klienta.

Pre potreby kontinuálneho poznania bezpečnostnej situácie na Slovensku a v zahraničí si spoločnosť Security Agency pravidelne vypracúva prehľad vývoja bezpečnostnej situácie. V tomto prehľade sa sledujú a vyhodnocujú najmä tieto informácie: trestná činnosť (sektorové zameranie, spôsob vykonania, početnosť a lokalizácia výskytu), bezpečnostné incidenty (ich výskyt, dopady, priebeh, lokalizácia), iné významné udalostí, ktoré majú a môžu mať potenciálny vplyv na jednotlivé bezpečnostné systémy. Táto spravodajská činnosť nám dáva výhodu voči iným spoločnostiam v tom, že lepšie poznáme vonkajšie vplyvy, ktorým musíme čeliť pri tvorbe bezpečnostných opatrení pre jednotlivých klientov. Z tohto dôvodu vieme lepšie pripraviť efektívne formy a postupy pre zabezpečenie efektívnej ochrany.

Efektívnou integráciou jednotlivých čiastkových činností vytvárame komplexnú integrovanú službu zabezpečenia bezpečnosti. Táto činnosť je vopred vyhodnotená, pripravená, účelovo riadená aby daný bezpečnostný systém zvyšoval svoju efektivitu fungovania. Samozrejmosťou je priebežné vyhodnocovanie s účelom korekcie systému na minimalizáciu jeho zlyhania.

CERTIFIKÁTY spoločnosti SECURITY Agency s.r.o.